Het programma van het Forum in 2017 zal voortbouwen op de conclusies van de vorige fora en zal de gedecentraliseerde samenwerking tussen België, Frankrijk en Roemenië binnen de prioriteiten van Europa 2020 kaderen. De Europa 2020-doelstellingen moeten worden omgezet in nationale prioriteiten, maar deze prioriteiten hebben alleen zin als lokale overheden en het maatschappelijk middenveld rekening houden met deze prioriteiten bij de implementatie van beleid. Het Forum in 2017 wil de nadruk leggen op de rol van lokale vrijwilligersgroepen in het uitvoeren en het verwezenlijken van deze prioriteiten. Met deze algemene inleiding in het achterhoofd, zal het Forum meer specifiek ingaan op volgende onderwerpen.

Reconversie
Oude industriegebieden in Roemenië, Frankrijk en België ondervinden economische moeilijkheden en hebben nood aan grootschalige investeringen om nieuw leven te blazen in deze gebieden. Bovendien kennen deze gebieden een groot verlies aan economische activiteit en jobs. Ze zijn afhankelijk van nationaal en Europees beleid, alsmede van de capaciteit van lokale actoren om plannen te ontwikkelen voor de toekomstige economische ontwikkeling in de regio. In het kader van dit thema is de vraag hoe gedecentraliseerde samenwerking een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van oude industriële gebieden.

Sociale investeringen en Sociale Economie
Uit recent onderzoek blijkt dat de ‘traditionele’ benadering van ontwikkeling in termen van economische groei niet meer voldoende is. Het verband tussen economische groei en kwaliteit van leven wordt sterk in twijfel getrokken. Vooruitgang wordt afgetoetst aan de menselijke en natuurlijke grenzen van de groei. Rekening houdend met recente initiatieven en ontwikkelingen in Roemenië op het vlak van sociale economie, zullen lokale vrijwilligersgroepen uit beide landen strategieën ontwikkelen voor sociale investeringen.

Plattelandsontwikkeling
In de eerste helft van 2016 presenteerde de Roemeense regering een ‘geïntegreerde pakket met maatregelen ter armoedebestrijding’. Dit pakket bestaat uit 47 maatregelen om te werken aan armoedebestrijding. Plattelandsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van dit pakket. Het ondersteunen van ondernemerschap op het platteland, het stimuleren van plattelandstoerisme, verbeteren van de gezondheidszorg, versterking van het onderwijs en het ontwikkelen van lokale capaciteiten zijn voorgestelde maatregelen die mogelijkheden bieden voor lokale vrijwilligersgroepen.

Maatschappelijk middenveld
Besluitvormingsprocessen in België, Roemenië en Frankrijk variëren van gecentraliseerd over gedecentraliseerd tot het lokale niveau van vrijwilligersgroepen die deelnemen in het Forum. Subsidiariteit wint aan belang. Meer en meer intermediaire structuren ontwikkelen een strategie om hun stem te laten meetellen in het publieke debat. Verkiezingen zijn een belangrijk kenmerk voor burgers om te participeren aan het beleid. Maar is het genoeg? Of hoe kan de (lokale) overheid beleidsparticipatie stimuleren via een jeugdraad, via een burgercomité,..?

Gezondheidszorg
De welvaartsstaat staat onder druk. Nationale en lokale overheden staan ​​voor diverse uitdagingen zoals een verouderende bevolking en een digitalisering van de samenleving. In het geval van de gezondheidszorg moeten beleidsmakers effectief reageren om gezondheidszorg te blijven verzekeren in het aangezicht van een snel vergrijzende bevolking. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat elementaire sociale bescherming voor de meest kwetsbare groepen gegarandeerd is. In het kader van dit thema zullen goede voorbeelden op het vlak van gedecentraliseerde samenwerking in de gezondheidszorg worden voorgesteld: thuiszorg, sociaal medische centra, e-health ….